แม่เหล็กไฟฟ้า

 

เส้นตรงที่ลากจากขั้วเหนือสู่ขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กดังภาพที่ 1

       

ภาพที่ 1. แสดงทิศการเดินทางของเส้นแรงแม่เหล็ก

   ในกรณีถ้าไม่มีเข็มทิศจะนำผงตะไบเหล็กโรยลงแผ่นกระดาษซึ่งข้างใต้มีแท่งแม่เหล็กอยู่ เมื่อเคาะกระดาษจะเห็นผงตะไบเหล็กจัดเรียงตัวกันเป็นเส้นลักษณะดังภาพที่ 2

 

			 
			

          ภาพที่ 2. แสดงการเรียงตัวเป็นเส้นของผงตะไบเหล็ก

จัดทำโดย ม.ภูติ ภูติเกียรติขจร โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คลิกอ่านต่อครับ