เปลี่ยนหน่วย

Convert It!

ใช้ตารางเปลี่ยนหน่วยข้างล่างนี้เปลี่ยนหน่วยอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ

ความเร่ง | พื้นที่ | พลังงาน | กำลังความยาว | มวล | หน่วยการวัด | ความดัน | อุณหภูมิ | หน่วยของเหลว | ความเร็ว |ปริมาตร

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ