หน้าที่ของสวิตช์ ปุ่มและขั้วต่อต่าง ๆของออสซิลโลสโคป

 ส่วนประกอบของออสซิลโลสโคปสองแชนแนลของฮิตาชิ รุ่น V212

สังเกตุการทำงานของปุ่ม sec/div ของสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง  คลิก

สังเกตุการทำงานของปุ่ม sec/div ของสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ คลิก

สังเกตุการทำงานของปุ่ม sec/div ของสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ คลิก

สังเกตุการทำงานของปุ่ม Volts/div คลิก

สังเกตุการทำงานของปุ่ม  Trigger Level  คลิก