ตัวต้านทานสองตัวต่อขนาน

ตอบคำถามต่อไปนี้

  1. I  =  I1  +  I2  เพราะอะไร  จงตอบคำถามนี้อย่างละเอียด

  2. Req   คือความต้านทานใดในวงจร  ได้มาอย่างไร  คลิกครับ