ไมโครมิเตอร์

การทดลองเรื่อง ไมโครมิเตอร์  ฉบับ Flash คลิกค่ะ