แรงของสปริงและการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

การทดลอง

เรื่องแรงของสปริงและการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

ในการทดลองนี้สมมติให้  แรง  F  เท่ากับ มวล  m  ที่ใส่ลงไป

ใบบันทึกผลการทดลอง

ใส่มวลลงไป  5  ค่า  หาค่า l  บันทึกค่า

l
   
   
   
   
   

l  = ระยะยืด

วาดกราฟระหว่าง  F   กับ  l   ให้ แรง  F  เป็นแกน  y   และ  l  เป็นแกน x

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ