แรง coriolis

การทดลอง เรื่องแรง coriolis  คลิกครับ

วิธีการทดลอง

   กดปุ่ม Throw  และสังเกตว่าอะไรเกิดขึ้น

ตอบคำถาม

  รูปซ้ายมือ  ลูกบอลที่ขว้างจากคุณไปยังเพื่อนทำไมจึงเป็นเส้นตรง จงอธิบาย