หลักการทำงานของตู้เย็น

การทดลองเรื่องการทำงานของตู้เย็น คลิกครับ

วิธีการทดลอง

      สังเกตุหลักการทำงานของตู้เย็น มีเสียงประกอบการบรรยายด้วยครับ

ตอบคำถาม

  • ตู้เย็นใช้หลักการสำคัญใดในการทำความเย็น จงอธิบาย