เตาอบไมโครเวฟ (Microwave oven)

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

เตาไมโครเวฟ

อบขนมฟู

คลื่นนิ่ง

การกำทอน

ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ