โพลาไรเซชั่น (Polarisation)

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

โพลาไรเซชั่น


ประโยชน์ของโพลาไรเซชั่น

โพลาไรท์ฟิลเตอร์

การโพลาไรท์เซชั่น

กั้นลำแสง

บิดลำแสง

 ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB  

ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ