การแพร่ของน้ำหมึก

     สังเกตการกระจายตัวของน้ำหมึกในน้ำบริสุทธ์  และน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน   ขนาด  1.4  MB  คลิกค่ะ