โมเมนต์เทียนไข


    ทำให้แท่งเทียนไขกระดกได้รอบจุดหมุน   ขนาด  1.3   MB  คลิกค่ะ