เจาะไม่รั่ว

    ใช้แท่งดินสอเจาะเข้าไปในถุงพลาสติกที่ใส่น้ำไว้จนเต็ม   ขนาด  1.5   MB  คลิกค่ะ