อพวช และการสื่อสาร (มี 2 ตอน)

ตอนที่ 1/2

  คลิกชมวีดีโอ

ตอนที่ 2/2

         พิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดูการสื่อสารความหมายด้วยท่าทางต่างๆ  วิวํฒนาการการสื่อสาร  ภาษาพูด  ภาษาเขียน  โทรเลข และรหัสมอร์ส คลิกชมวีดีโอ