ปัญหาโลกร้อน

    ลุง เจิมศักดิ์ ให้หลานๆ อธิบายเรื่องโลกร้อน สภาพอากาศ  ความแห้งแล้ง  ก่อให้เกิดน้ำท่วม คลิกชมวีดีโอ