โทรศัพท์มือถือยุคต่างๆ

    อธิบายความหมายของโทรศัพท์ ยุคที่ 1 ยุคที่ 2 และยุคที่ 3  คลิกชมวีดีโอ