ปล่อยดาวเทียม

    ใช้กระดาษ และลูกแก้ว แสดงการหมุนของดาวเทียมให้ท่านเห็นได้อย่างชัดเจน คลิกชมวีดีโอ