ดร. ป๋วย อุ่นใจ

    อาจารย์ และนักวิจัย ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  พาพวกเราไปดูสัตว์เล็กๆ ที่มองด้วยตาเปล่า ไม่เห็น  โดยเราจะมองด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน คลิกชมวีดีโอ