เต่าทะเล

    ชนิดของเต่าในอ่าวไทยมี 2 ชนิด คือ เต่าตนุ  และเต่ากระ อายุของเต่า ลูกเต่าทะเล โรงพยาบาลเต่า  คลิกชมวีดีโอ