เครื่องนำทางระบบ GPS มี 2 ตอน

 

1/2

  คลิกชมวีดีโอ

2/2  

        ดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ  ดาวเทียมวงโคจรระยะปานกลาง และดาวเทียมค้างฟ้า  เส้นรุ้งเส้นแวง พิกัด GPS  การอ่านแผนที่  ภารกิจหาจุดตัดบนแผนที่จากพิกัดดาวเทียม GPS   คลิกชมวีดีโอ