ชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของไบโอดีเซล

   สำหรับชุดทดสอบค่าความหนาแน่นและความหนืดจะทำการทดสอบโดยใช้ปฏิกิริยาทาง วิทยาศาสตร์ อาศัยเม็ดพลาสติคที่พัฒนาขึ้นพิเศษนำมาทดสอบในตัวอย่างน้ำมันที่เตรียมไว้ใน หลอดทดลอง หากเม็ดพลาสติคลอยเหนือน้ำมันแสดงว่าน้ำมันดังกล่าวมีความหนาแน่นมาก ส่วนชุดทดสอบค่าความเป็นกรดจะใช้สารละลายที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษผสมกับ ตัวอย่างน้ำมันถ้าสีที่เปลี่ยนไปจากเดิมแสดงว่า ไม่ผ่าน เพราะมีค่าความเป็นกรดสูง  คลิกค่ะ

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/E2V_9pUnYu4