การลดลงของดริฟท์ไอซ์

   ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทำให้ก้อนน้ำแข็งลดน้อยลง   (ดริฟไอซ์ คือ น้ำแข็งที่ลอยอยู่บนผิวน้ำในประเทศเขตหนาว   ซึ่งจะเคลื่อนตัวไปตามแรงลมและกระแสน้ำ คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/KUgr5JTvwl8