สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่

    ตึกที่หนักที่สุดในโลกคือ  ตึกรัฐสภาในประเทศโรมาเนีย มีน้ำหนักกว่า 700,000 ตัน  เทียบได้กับช้างจำนวน 1 ล้านสามแสนเชือก คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/ufSv1-RVcdY