แรงระหว่างเส้นลวดคู่ขนานที่นำกระแส

เข้าสู่การทดลองคลิกครับ

วิธีทดลอง

  1. ปรับกระแส I1  และ  I2   โดยเลื่อนตัวเลื่อนด้านซ้าย บนและล่างตามลำดับ

  2. ปรับระยะห่างระหว่างเส้นลวดได้โดยใช้เมาส์ คลิกที่เส้นลวดและเลื่อน

  3. แรง  F1  จะปรากฎอยู่ทางมุมด้านขวา

  4. ค่า ความยาวเส้นลวดในการทดลองนี้ กำหนดไว้ที่