ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น

      Vincent Vangogh ท่านสนใจเรื่องศาสนา  และจิตวิญญาณ  ม้วนดาวหางกับรูปที่ท่านวาด  คลิกชมวีดีโอ