ไม้เท้ากายสิทธิ์

      ใช้ไม้เท้าเลี้ยงวัตถุให้ลอยกลางอากาศได้ ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต  คลิกชมวีดีโอ