เขาสัตว์ 2 ตอน

1/2

      คลิกชมวีดีโอ

2/2

        คลิกชมวีดีโอ

     ถ้าตัดเขาสัตว์ สัตว์ทั่วไปที่มีเขาต้องเจ็บแน่นอน เพราะ .....  เขาสัตว์แบบต่างๆ  การเกิดของเขา  และชนิดของเขาสัตว์  ถ่ายภาพสัตว์ที่มีเขาในเขาเขียว  และจับคู่เขาเข้ากับเขาสัตว์แบบต่างๆ