ไฟฟ้าครบวงจร

     ตัวของคนเราประกอบด้วยของเหลว  จึงสามารถนำไฟฟ้าได้    คลิกชมวีดีโอ