บอแรกซ์กับกาว

     เมื่อผสมบอแรกซ์ลงไปในกาวเหลว  จะทำให้กาวเหลวแข็งตัว กลายเป็นโพลีเมอร์ที่สายโซ่โมเลกุลยาวขึ้น  คลิกชมวีดีโอ