เมฆ

     ดร. บัญชา อธิบายลักษณะของเมฆแบบต่างๆ  เช่น เมฆหมันโถว และ เมฆคิวมูลัส เป็นต้น  คลิกชมวีดีโอ