อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

 

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ แผ่นใส powerpoint จำนวน 11 แผ่น คลิกครับ      คลิกค่ะ PDF