สนามแม่เหล็ก

 

แม่เหล็ก จำนวน 34 แผ่น ของ ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ คลิกครับ คลิกค่ะ PDF สภาวะแม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ ของ อ.อาทิตย์ ลภิรัตนากูล

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวน 35 แผ่น คลิกครับ คลิกค่ะ PDF