ความจุไฟฟ้า

 

การคำนวณความจุไฟฟ้ารูปทรงต่างๆ การต่อตัวเก็บประจุ ตัวอย่าง ไดโพลไฟฟ้า ไดอิเล็กทริก พลังงานในตัวเก็บประจุ จำนวน 45 แ่ผ่น คลิกค่ะ powerpoint คลิกค่ะ PDF