Electric potential

 

Work done การเปรียบเทียบระหว่างสนามไฟฟ้ากับสนามความโน้มถ่วง ศักย์ของจุดประจุ การหาศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุกระจายอย่างต่อเนื่อง ตัวเก็บประจุ และ Dielectric จำนวน 38 หน้า คลิกค่ะpowerpoint คลิกค่ะ PDF