พลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดย ผ.ศ.สุชาติ สุภาพ
 
สารบัญ

บทที่

เรื่อง

หน้า
1 คลื่น 5
 

1.1  การจำแนกประเภทของคลื่น   

7
  1.2  องค์ประกอบของคลื่น  12
  1.3   สมบัติของคลื่น   15
  1.4  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น     21
  1.5  การซ้อนทับกันของคลื่น    22
  1.6  คลื่นนิ่ง   24
  1.7  การกำทอน    29
  1.8  สึนามิเกิดขึ้นจากอะไร ทำไมจึงมีพลังงานมหาศาล  35
2 เสียง 51
 

2.1 เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร

60
  2.2  ลักษณะของคลื่นเสียง 61
  2.3  การจำแนกประเภทของคลื่นเสียง   64
  2.4  ความดังของเสียง 66
  2.5  คุณภาพของเสียง 71
  2.6  ระดับเสียง 73
  2.7  คลื่นนิ่งของเสียงในท่อ   74
  2.8  มลภาวะของเสียง   80
  2.9 การนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ประโยชน์  81
3 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 99
 

3.1 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกมาได้อย่างไร 

100
  3.2  สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  104
  3.3   สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  105
  3.4   การสื่อสารโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 120
  3.5  การเดินทางของคลื่นวิทยุ  126
  เฉลยคำถามท้ายบท 139
4 กัมมันตรังสีและพลังงานนิวเคลียร์  153
 

4.1 อะตอม

153
  4.2 ธาตุกัมมันตรังสี 165
  4.3 ไอโซโทป   172
  4.4 การทำธาตุที่มีเสถียรภาพให้เป็นธาตุกัมมันตรังสี 176
  4.5 ความแรงของรังสี 179
  4.6 ครึ่งชีวิต 181
  4.7  ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสี    183
  4.8  การใช้สารกัมมันตรังสีในการรักษาโรค 187
  4.9 อันตรายจากรังสี  204
  4.10 รังสีพื้นฐาน    209
  4.11 แหล่งกำเนิดในธรรมชาติ   210
  4.12 กากกัมมันตรังสี 216
  4.13 รังสีกับมนุษย์  220
  4.14  เครื่องวัดรังสี   221
  4.15 พลังนิวเคลียร์ 224
  เฉลยคำถามท้ายบท  231
  ประวัติผู้เรียบเรียง    242


 


 

 

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17

หน้า 18

หน้า 19

หน้า 20

หน้า 21

หน้า 22

หน้า 23

หน้า 24

หน้า 25

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30

หน้า 31

หน้า 32

หน้า 33

หน้า 34

หน้า 35

หน้า 36

หน้า 37

หน้า 38

หน้า 39

หน้า 40

หน้า 41

หน้า 42

หน้า 43

หน้า 44

หน้า 45

หน้า 46

หน้า 47

หน้า 48

หน้า 49

หน้า 50

หน้า 51

หน้า 52

หน้า 53

หน้า 54

หน้า 55

หน้า 56

หน้า 57

หน้า 58

หน้า 59

หน้า 60

หน้า 61

หน้า 62

หน้า 63

หน้า 64

หน้า 65

หน้า 66

หน้า 67

หน้า 68

หน้า 69

หน้า 70

หน้า 71

หน้า 72

หน้า 73

หน้า 74

หน้า 75

หน้า 76

หน้า 77

หน้า 78

หน้า 79

หน้า 80

หน้า 81

หน้า 82

หน้า 83

หน้า 84

หน้า 85

หน้า 86

หน้า 87

หน้า 88

หน้า 89

หน้า 90

หน้า 91

หน้า 92

หน้า 93

หน้า 94

หน้า 95

หน้า 96

หน้า 97

หน้า 98

หน้า 99

หน้า 100

หน้า 101

หน้า 102

หน้า 103

หน้า 104

หน้า 105

หน้า 106

หน้า 107

หน้า 108

หน้า 109

หน้า 110

หน้า 111

หน้า 112

หน้า 113

หน้า 114

หน้า 115

หน้า 116

หน้า 117

หน้า 118

หน้า 119

หน้า 120

หน้า 121

หน้า 122

หน้า 123

หน้า 124

หน้า 125

หน้า 126

หน้า 127

หน้า 128

หน้า 129

หน้า 130

หน้า 131

หน้า 132

หน้า 133

หน้า 134

หน้า 135

หน้า 136

หน้า 137

หน้า 138

หน้า 139

หน้า 140

หน้า 141

หน้า 142

หน้า 143

หน้า 144

หน้า 145

หน้า 146

หน้า 147

หน้า 148

หน้า 149

หน้า 150

หน้า 151

หน้า 152

หน้า 153

หน้า 154

หน้า 155

หน้า 156

หน้า 157

หน้า 158

หน้า 159

หน้า 160

หน้า 161

หน้า 162

หน้า 163

หน้า 164

หน้า 165

หน้า 166

หน้า 167

หน้า 168

หน้า 169

หน้า 170

หน้า 171

หน้า 172

หน้า 173

หน้า 174

หน้า 175

หน้า 176

หน้า 177

หน้า 178

หน้า 179

หน้า 180

หน้า 181

หน้า 182

หน้า 183

หน้า 184

หน้า 185

หน้า 186

หน้า 187

หน้า 188

หน้า 189

หน้า 190

หน้า 191

หน้า 192

หน้า 193

หน้า 194

หน้า 195

หน้า 196

หน้า 197

หน้า 198

หน้า 199

หน้า 200

หน้า 201

หน้า 202

หน้า 203

หน้า 204

หน้า 205

หน้า 206

หน้า 207

หน้า 208

หน้า 209

หน้า 210

หน้า 211

หน้า 212

หน้า 213

หน้า 214

หน้า 215

หน้า 216

หน้า 217

หน้า 218

หน้า 219

หน้า 220

หน้า 221

หน้า 222

หน้า 223

หน้า 224

หน้า 225

หน้า 226

หน้า 227

หน้า 228

หน้า 229

หน้า 230

หน้า 231

หน้า 232

หน้า 233

หน้า 234

หน้า 235

หน้า 236

หน้า 237

หน้า 238

หน้า 239

หน้า 240

หน้า 241

หน้า 242