ไฟฟ้ามาจากไหน
: ไฟฟ้ามาจากไหน

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

จัดทำโดย : นางสาวสิริมนต์ ลิขิตมานนท์
ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2