ทายอุณหภูมิ
: ทาย อุณหภูมิ

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

http://www.scithai.com


จัดทำโดย : นางสาวสิริมนต์ ลิขิตมานนท์
ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2