เครื่องบิน

คลิกค่ะ

คลิกค่ะ

คลิกค่ะ

อากาศยานที่เบากว่าอากาศ เช่น บอลลูน ส่วนอากาศยานที่หนักกว่าอากาศ เช่น เครื่องร่อน และเครื่องบิน ประวัติของเครื่องบิน เครื่องบินบินได้อย่างไร ส่วนประกอบของเครื่องบิน แรงขับและแรงยก