เจาะถุงพลาสติกไม่แตก

คลิกครับ

ใช้ไม้เสียบลูกชิ้น เสียบผ่านถุงพลาสติกที่บรรจุน้ำอยู่ ถุงไม่แตกและไม่รั่ว