ขนาดของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 

       การคำนวณขนาดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยึดความจำเป็นในการใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก โดยคำนึงถึงผลกระทบจาก แรงดันใช้งานของแผงเซลล์สุริยะ ความเข้มแสง สถานที่ตั้งแผงเซลล์สุริยะ มุมที่แสงอาทิตย์ตกกระทบผิวโลก แบตเตอรี่ อุณหภูมิ รวมทั้งผลกระทบอื่น ๆ เช่น สายไฟ ขั้วต่อ ตัวแปลงไฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง      ผลกระทบเหล่านี้ก่อให้เกิดความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าซึ่งคิดเป็นค่าเผื่อ   PDF