ไฟฟ้าสถิต

 

 

     ประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ ของ www.pec9.com   มีตัวอย่างโจทย์มากมาย  PDF    ขนาด 661 kb        และคลิกดูเฉลย   PDF    ขนาด 800  kb