หนังสือ e-book ฟิสิกส์ 1

ประกอบด้วย 5 บท

1. เวกเตอร์

2. การเคลื่อนที่หนึ่งมิติ

3. การเคลื่อนที่บนระนาบ

4. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

5. กฎของนิวตันกับการประยุกต์

คลิก Download ไปแตก file *.rar

คลิกค่ะ ขนาด 32 MB

ถ้าไม่สามารถเปิด file ได้ให้ download ไป setup ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

โปรแกรม winrar 3.7.1.1 คลิกเข้าไปหาโปรแกรมค่ะ