Home arrow บทความทั้งหมด arrow บทความฟิสิกส์ arrow โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
Home    Contactsโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ PDF พิมพ์

Advertisement

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

    พลังงานไฟฟ้านับเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันอย่างยิ่ง ทั้งภายในบ้านเรือนห้างร้าน สถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม พลังงานไฟฟ้าซึ่งใช้กันอยู่นี้ได้มาจากการแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม แสงอาทิตย์ น้ำ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น การแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติเป็นพลังงานดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อธรรมชาติมากน้อยต่างกันไป

   ในปัจจุบันการดำเนินนโยบายและการจัดหาพลังงานต่างๆ รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐ และเอกชนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องมีการวางแผนไว้เป็นระยะยาวเพื่อป้องกันการเกิดการขาดแคลนพลังงานขึ้นทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิดดังกล่าวข้างต้นมีขีดจำกัดในการขยายกำลังการผลิตและบางอย่างนับวันจะหมดไป รัฐจึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อมาเสริมสร้างความมั่นคงการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต นั่นคือ พลังงานนิวเคลียร์ และทั้งนี้รัฐบาลมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งพลังงานนิวเคลียร์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระแสคัดค้านโดยไร้เหตุผลในอนาคต


CATTENOM
(จาก P'4( THE 1300 MWE PWR DERIES 2 units :
M1300 We each ประเทศ ฝรั่งเศส หน้า 25 )


(จาก P'4( THE 1300 MWE PWR DERIES 2 units :
M1300 We each ประเทศ ฝรั่งเศส หน้า 25 )

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50953189

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!