Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow โครงการดาวเทียม THEOS ของไทย
Home    Contactsโครงการดาวเทียม THEOS ของไทย PDF พิมพ์

( Thailand Earth Observation Satellite: THEOS )

..................................

ความป็นมา

                ตามมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ได้มีมติเห็นชอบให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินโครงการดาวเทียมสำรวจทรัพยากร THEOS   ร่วมกับบริษัท EADS ASTRIUM  ภายใต้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่างรัฐบาลไทยและฝรั่งเศส      ได้จัดให้มีการลงนามสัญญาโครงการพัฒนาดาวเทียมสำรวจ ทรัพยากรของไทย ( Thailand Earth Observation Satellite: THEOS )

การดำเนินการ

                ฯพณฯ นาย กร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และ
ฯพณฯ มร.โลรองต์ โอบลัง ( H.E. Mr. Laurent Aublin ) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย     เป็นประธานร่วมในการลงนามสัญญา   ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๖.00 . ที่ห้องรีเจนซี่ โรงแรมโอเรียนเต็ล โดยได้มีหนังสือเรียนเชิญผู้แทน กห.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามดังกล่าว ฯ          ซึ่ง ปล.กห.ได้กรุณาอนุมติให้ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหมเป็นผู้แทน ฯ  สำหรับดาวเทียม THEOS เป็นดาวเทียมขนาดเล็กที่จะส่งขึ้นไปในวงโคจรระดับต่ำ ( LEO : Low Earth Orbit ประมาณ ๘๒๐ กม. จากพื้นโลก )  ราคาประมาณ ๑๒๘ ล้านยูโร ในลักษณะ counter  trade ระยะเวลาในการสร้าง ๓ ปี สามารถถ่ายภาพความละเอียด  ๒  เมตร มีระบบถ่ายภาพทั้งระบบภาพขาวดำ และระบบถ่ายภาพแบบภาพสี      ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนการลดอุบัติภัยจากธรรมชาติ และในการวางแผนการใช้ที่ดินและผังเมือง 

การแสวงประโยชน์

ปัจจุบันขัอมูลข่าวสารมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคง  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  และการป้องกันประเทศ         ประเทศใดยิ่งมีข้อมูลมากและเทคโนโลยีของการได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  รวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์สูงก็จะยิ่งได้เปรียบและมีความมั่นคงมาก   ข้อมูลสารสนเทศที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่งคือข้อมูลดาวเทียม        เนื่องจากดาวเทียมโคจรอยู่ในตำแหน่งที่สูงจากพื้นโลกทำให้สามารถมองเห็นภาพได้เป็นมุมกว้าง  และการถ่ายภาพจากดาวเทียมไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอาณาเขตของประเทศเหมือนการถ่ายภาพด้วยเครื่องบิน

                วิธีการหนึ่งที่จะเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการได้ข้อมูลดาวเทียมที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลาดังกล่าว  คือการที่ประเทศไทยควรมีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรเป็นของตนเอง       เพราะการพึ่งพาข้อมูลดาวเทียมจากประเทศอื่นยังมีข้อจำกัดในเรื่องการได้มาของข้อมูลดาวเทียม    การมีดาวเทียมเป็นของตนเองจะทำให้สามารถได้ข้อมูลทุกครั้งที่ดาวเทียมโคจรผ่านในบริเวณที่ต้องการข้อมูล  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่เกิดภัยพิบัติที่ต้องการความรวดเร็วในการได้มาของข้อมูล        รวมทั้งการใช้ประโยชน์เพื่อการเฝ้าตรวจระวังทางด้านการป้องกันประเทศ  อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภารกิจด้านความมั่นคง

                ในชั้นต้น ศพอ.กห. จะได้ประสานรายละเอียดกับ สทอภ. ในการขอใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมต่อไป

-----------------------------------------------

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46725630

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!