Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow ความสำคัญของคณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบในปัจจุบัน
Home    Contactsความสำคัญของคณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบในปัจจุบัน PDF พิมพ์

      ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางสายวิศว-กรรมศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ หรือสายอื่น ๆ จะเคยถูกบังคับให้เรียนวิชา ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์หลายๆวิชาต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลาหลายปีระหว่างการเรียนในมหาวิทยาลัย เช่น วิชาแคลคูลัส (calculus) วิชาสมการเชิงอนุพันธ์ (differential equations) ฯลฯ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการเรียนวิชาเหล่านี้คือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดความเคยชิน ในการแก้สมการทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ กัน เนื่องจากรูปแบบของสมการทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ โดยเฉพาะสมการเชิงอนุพันธ์ จะปรากฏขึ้นอีกหลายๆครั้งในการเรียนวิชาอื่นๆในระดับสูงขึ้นไป สมการเชิงอนุพันธ์ที่เรียนกันเหล่านี้ ประกอบด้วยพจน์ที่ใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัวดีเล็กบ้าง หรือด้วยสัญลักษณ์คล้ายเลขหกกลับทางบ้าง การสอนในชั้นเรียนก็มักจะเป็นการแสดงขั้นตอนการแก้สมการกัน นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่พอถึงเวลาสอบก็จะจดจำกระบวนการขั้นตอนวิธีการแก้สมการ เช่นหากสมการเชิงอนุพันธ์ที่ให้มาอยู่ในรูปแบบเช่นนี้แล้ว จำเป็นต้องแก้ด้วยวิธีจำเพาะอันประกอบด้วยขั้นตอนเช่นนี้ๆ เป็นต้น หากทำข้อสอบนั้นได้ถูกต้องก็จะได้คะแนนเต็ม 10 แต่หากทำผิดก็อาจจะได้ 3 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ในลักษณะเช่นนี้ จะถูกบังคับให้เรียนทุกเทอมในปีการศึกษาต้น ๆ หลังจากนิสิตนักศึกษาสำเร็จการศึกษากันไปแล้ว เกิน 90% แทบไม่ได้มีโอกาสใช้ความรู้ที่ถูกบังคับให้เรียนเช่นนี้อีกเลย คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ หากนิสิตนักศึกษาไม่เคยได้นำความรู้ของคณิตศาสตร์ที่ถูกบังคับให้เรียนไปใช้แล้ว ทำไมจึงต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ในการให้ความรู้เช่นนี้แก่เขาเหล่านั้น ในช่วงการเรียนในมหาวิทยาลัยด้วย

คลิกครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46865121

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!