Home arrow เอกสาร PDF arrow Plato เพลโต
Home    ContactsPlato เพลโต PDF พิมพ์

 

เพลโต

Plato  ประมาณ 427-347 ปีก่อนคริสตกาล

     คำจารึกเหนือทางเข้าโรงเรียนของเพลโตกล่าวว่า "Let no one enter here who is ignorant  of  geometry "  จงหาให้ผู้ไม่รู้เรขาคณิตผ่านสถานที่แห่งนี้   ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล PDF     

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46266542

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!