Home arrow การทดลอง arrow การทดสอบกฎของเคปเลอร์
Home    Contactsการทดสอบกฎของเคปเลอร์ PDF พิมพ์

การทดสอบกฎของเคปเลอร์

ระดับชั้นเรียน: มัธยมต้น

กำหนดเวลา: 1 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์: ให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระยะห่างและคาบการโคจรของดาวเคราะห์ ตามกฎของเคปเลอร์ ข้อที่ 3 ที่ว่า “กำลังสองของคาบวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ จะแปรผันตาม กำลังสามของระยะห่างจากดวงอาทิตย์”

อุปกรณ์:
          1.
อุปกรณ์สาธิตวงโคจรของวัตถุ
          2. ใบงานกิจกรรมการทดสอบกฎข้อที่ 3 ของเคปเลอร์
          3. เครื่องคิดเลข (ตามความเหมาะสม)

การดำเนินกิจกรรม:
          แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ตามความเหมาะสม คุณครูอธิบายความเป็นมาของกฎข้อนี้อย่างคร่าวๆ เพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพรวม ก่อนที่จะลงมือทำกิจกรรม
แจกใบงานกิจกรรมการทดสอบกฎของเคปเลอร์ ข้อที่ 3 ให้นักเรียนคำนวณตามแบบฝึกหัดในใบงานกิจกรรมที่แจกให้ เพื่อหาค่า p^2 / a^3 ของดาวเคราะห์แต่ละดวงในระบบสุริยะ
จากนั้นให้นักเรียนพิจารณาเปรียบเทียบ ค่าที่ได้จากการคำนวณของดาวแต่ละดวงว่า มีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร

สรุปการทำกิจกรรม:
          หลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมกันแล้ว ให้คุณครูอธิบายหลักการของกฎข้อนี้อย่างละเอียด โดยใช้อุปกรณ์สาธิตวงโคจรของวัตถุ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในกฎของเคปเลอร์ได้ดียิ่งขึ้น

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 45909802

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!