Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2871
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2513
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 32893
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10448
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8790
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3828
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4310
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5576
แบบทดสอบเรื่องของไหล 92410
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7656
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6091
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4060
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3800
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3211
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3117
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3398
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3610
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3266
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3151
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2932
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2812
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3215
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2744
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3048
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7813
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5983
จุดศูนย์กลางมวล 3868
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4840
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5746
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13107
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15910
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12518
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12831
ข้อสอบวิชา สังคม 14848
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11951
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7737
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6091
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7355
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5773
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9882
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7222
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5710
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5272
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3361
ทดสอบความรู้รอบตัว 4037
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 139846
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17084
อ.รจนา ใจห้าว 5276
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30504
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18889
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 42920719

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!