Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2977
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2642
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 33730
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10579
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8892
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3938
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4417
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5709
แบบทดสอบเรื่องของไหล 94299
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7819
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6197
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4165
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3891
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3304
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3214
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3501
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3698
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3371
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3244
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 3031
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2911
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3308
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2840
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3152
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7903
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6068
จุดศูนย์กลางมวล 3979
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4979
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5920
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13234
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 16016
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12616
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12930
ข้อสอบวิชา สังคม 14940
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 12045
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7826
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6179
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7490
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5874
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9988
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7306
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5796
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5359
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3445
ทดสอบความรู้รอบตัว 4125
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 140506
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17229
อ.รจนา ใจห้าว 5361
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30581
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 19012
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44051418

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!