ใบเซ็นชื่อ สถาปัตยกรรมปี3 ฟิสิกส์เบื้องต้น ศุกร์ 5-7
กลุ่มภาพยนตร์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล คะแนนมิดเทอมเก็บ 200 1 2 3 เก็บ10 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 นางสาว กัลยาณี สุขเวช ขาดสอบ 1 1 1 4                
2 นาย เกียรติภูมิ ยะวังศรี 88 1 1 1 1                
3 นาย ฐาปกรณ์ เพื่อนเกาะ 104 1 3 1 1                
4 นาย ภานุพันธ์ จันทผลึก ขาดสอบ 3 2 1 5                
5 นาย มนตรี สำราญหันต์ ขาดสอบ 1 1 1 1                
6 นางสาว มนทิชา เจษฎาพงศ์ ขาดสอบ 1 1 1 7                
7 นาย รุ่งโรจน์ ทานเวช ขาดสอบ 1 1 1 5                
8 นาย โรสตัน หะยีเด ขาดสอบ 1 3 3 0                
9 นางสาว วัชราภรณ์ บุญทะแสง 100 1 1 1 3                
10 นาย ศรันย์ จันหอม ขาดสอบ 1 1 1 4                
11 นาย ศราวุฒิ เข็มเพชร ขาดสอบ 1 1 1 4                
12 นาย ศักดิ์ชัย บุญแนบ ขาดสอบ 1 3 3 0                
13 นาย สันติพงษ์ ธรรมคุณ ขาดสอบ 1 1 1 4                
14 นาย สิทธิชัย ศิลปัญจะ ขาดสอบ 1 1 1 1                
15 นางสาว สุวีณา เจริญกัลป์ 80 1 1 1 3                
16 นาย อนุชา อุทยาพนาลี ขาดสอบ 1 1 1 3                
                                 
    สัญญลักษณ์                            
    1  =  ตรงเวลา                            
    2 =  สาย                            
    3. =  ขาด