RmutPhysics.com

หมวดหมู่ทั่วไป => เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 10:10:43 pmหัวข้อ: โวลต์มิเตอร์กระเเสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 10:10:43 pm
ที่มา http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/labphysics2/meter/D3.htm


และ http://www.elecnet.chandra.ac.th/learn/courses/ELTC1701/L4/Ohmmeter/index.html 

 ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: โวลต์มิเตอร์กระเเสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 10:11:24 pm
โวลต์มิเตอร์กระแสสลับ เป็นเครื่องวัดไฟฟ้าที่ใช้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้า ที่วัดได้มมีค่าหน่วยเป็น rms โครงสร้าง
ของมิเตอร์กระแสสลับจะเป็นชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ การต่อโวลต์มิเตอร์ต้องต่อขั้วทั้งสองขนานกับวงจร ที่จะวัดหรือ

ขนานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการวัดแรงดันตกคร่อมอุปกรณ์นั้น การเลือกย่านวัดของมิเตอร์ควรเลือกย่านสูงสุดไว้ก่อน

แล้วจึงค่อยๆปรับย่านวัดลงให้เหมาะสม จนถึงค่าที่สามารถวัดได้อย่างถูกต้องชัดเจน และต้องระมัดระวังเรื่องการวัด

แรงดันด้วย เพราะแรงดันไฟฟ้าสูงอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้หัวข้อ: Re: โวลต์มิเตอร์กระเเสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 10:13:04 pm
การอ่านค่าแรงดันจากสเกลแอมมิเตอร์

เอซีโวลต์มิเตอร์ที่ใช้มาใช้งานจริงก็มีหลายย่านวัดและหลายสเกลย่านวัดเหมือนกับเอซีแอมมิเตอร์การอ่านค่าแรงดันไฟสลับด้วยเอซี

โวลต์มิเตอร์ไม่ต้องคำนึงถึงขั้วแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้วยเอซีโวลต์มิเตอร์ไม่ต้องคำนึงถึงขั้วแรงดันลบหรือบวก โดยควรตั้งค่าย่านวัดให้สูงไว้ก่อน

เมื่อวัดค่าแล้วเข็มชี้ไม่บ่ายเบนจึงค่อย ค่อย ลดย่านวัดลงจนอยู่ในย่านที่เหมาะสม การอ่านค่าแรงดันจากสเกลของแอมมิเตอร์แสดงไว้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 5.3 เอซีโวลต์มิเตอร์ นำไปวัดไฟ AC เข็มชี้ค่าตามรูปที่ 5.13 จงค่าแรงดันที่ย่านการวัด


วิธีการอ่านย่านวัด
ย่าน 0 - 3 V = อ่านค่าได้ 0.6 V

ย่าน 0 - 30V = อ่านค่าได้ 5.75 V

ย่าน 0 - 120V = อ่านค่าได้ 23V
หัวข้อ: Re: โวลต์มิเตอร์กระเเสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 10:14:40 pm
การอ่านอธิบายได้ดังนี้

ย่าน 0 - 3 V ค่ากึ่งกลางระหว่าง 0 และ 1 คือ 0.5 จาก 0.5 ไป 1 แบ่งออกเป็น 5 ส่วน แต่ละส่วนย่อยมีค่า 0.1 จาก 0.5 ไปทางขวามือ 1 ขีด คือค่า 0.6 เข็มชี้ชี้ค่าออกมาได้ประมาณ 0.6

ย่าน 0 - 30 V ค่ากึ่งกลางระหว่าง 5 และ 10 คือ 7.5 จาก 5 ไป 7.5 แบ่งออกเป็น 5 ส่วนแต่ละส่วนย่อยมีค่า 0.5 ขีด ที่อยู่ด้านซ้ายมีค่า 5.5 และ 6 ดังนั้นค่ากึ่งกลางของค่า 5.5 และ 6 จึงมีค่าเป็น

ย่าน 0 - 120 V ค่ากึ่งกลางระหว่าง 20 และ 40 คือ 30 จาก 20 ไป 30 แบ่งออกเป็น 5 ส่วน แต่บละส่วนย่อยมีค่า 2 ขีดที่อยู่ด้านขวาของเข็มชี้มีค่า 22 และ 24 ดังนั้นจึงมีค่าเป็น 23

ตัวอย่างที่ 5.4 เอซีโวลต์มิเตอร์ นำไปวัดแรงดันไฟ AC เข็มชี้ค่าตามรูปที่ 5.14 จงอ่านค่าแรงดันไฟที่วัดได้ในทุกย่านการวัดวิธีอ่าน

ย่าน 0 - 3 V = อ่านค่าได้ 1.7V

ย่าน 0 - 30 V = อ่านค่าได้ 16.75V

ย่าน 0 - 120V = อ่านค่าได้ 67 V


การอ่านค่าอธิบายได้ดังนี้

ย่าน 0 - 3 V ค่ากึ่งกลางระหว่าง 1 และ 2 คือ 1.5 จาก 1.5 ไป 2แบ่งออกเป็น 5 ส่วน แต่ละส่วนย่อยมีค่า 0.1 จาก 1.5 ไปทางขวาวมือ 2 ขีด คือ 1.7 เข็มชี้ชี้อ่านค่าออกมาได้โดยประมาณ 1.7 V

ย่าน 0 - 30 V ค่ากึ่งกลางระหว่าง 15 และ 20 คือ 17.5 จาก 15 ไป 17.5 แบ่งออกเป็น 5 ส่วนแต่ละส่วนย่อยมีค่า 0.5 ขีด ที่อยู่ด้านซ้ายของเข็มชี้มีค่า 16.5 และ 17 ดังนั้นค่ากึ่งกลางของค่า 16.5 และ 17 จึงมีค่าเป็น 16.5 V

ย่าน 0 - 120 V ค่ากึ่งกลางระหว่าง 60 และ 80 คือ 70 จาก 60 ไป 70 แบ่งออกเป็น 5 ส่วน แต่ละส่วนย่อยมีค่าอยู่ 2 ขีด ที่อยู่ด้านซ้ายขวาของเข็มชี้มีค่า 66 และ 68 ดังนั้นค่ากึ่งกลางของค่า 66 และ 68 จึงเป็น 67 V

หัวข้อ: Re: โวลต์มิเตอร์กระเเสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 10:32:50 pm
ไฟล์ เครื่องมือวัดใบความรู้ที่7 เรื่อง โวลท์มิเตอร์กระแสสลับ คลิกที่ไฟล์เพื่อดาวน์โหลด


หัวข้อ: Re: โวลต์มิเตอร์กระเเสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 11:02:00 pm
ข้อมูล เอซีโวลต์มิเตอร์ย่านเดียว


หัวข้อ: Re: โวลต์มิเตอร์กระเเสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 11:05:30 pm
ข้อมูลต่อ


หัวข้อ: Re: โวลต์มิเตอร์กระเเสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 11:10:23 pm
ข้อมูล ความไวของเอซีโวลต์มิเตอร์แบบครึ่งคลื่น


หัวข้อ: Re: โวลต์มิเตอร์กระเเสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 11:12:34 pm
ข้อมูล  โครงสร้างของเอซีโวลต์มิเตอร์แบบครึ่งคลื่นที่สร้างใช้งาน


หัวข้อ: Re: โวลต์มิเตอร์กระเเสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 11:14:53 pm
ข้อมูล  เอซีโวลต์มิเตอร์ย่านวัดแรงดันต่ำ


หัวข้อ: Re: โวลต์มิเตอร์กระเเสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 11:18:22 pm
ข้อมูล  เอซีโวลต์มิเตอร์แบบเรกติไฟเออร์เต็มคลื่น


หัวข้อ: Re: โวลต์มิเตอร์กระเเสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 11:20:36 pm
ข้อมูล เอซีโวลต์มิเตอร์แบบหลายย่าน


หัวข้อ: Re: โวลต์มิเตอร์กระเเสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 11:23:44 pm
ข้อมูล เอซีโวลต์มิเตอร์แบบหลายย่าน


หัวข้อ: Re: โวลต์มิเตอร์กระเเสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 11:27:26 pm
ข้อมูล  เอซีโวลต์มิเตอร์หลายย่านชนิดมี RSH ขนานมิเตอร์


หัวข้อ: Re: โวลต์มิเตอร์กระเเสสลับ
เริ่มหัวข้อโดย: Benchapon ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2011, 08:55:13 pm
เป็นแหล่งความรู้ที่ดีมากๆเลยครับ